Český nábytek

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (platné od 1. 1. 2015)  

1.    
ÚVOD

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují obchodní vztahy mezi společností NÁBYTEK BLANSKO (prodávající, dodavatel) a jejich zákazníky (kupujícími, objednateli). Veškeré dodávky, včetně budoucích, se provádějí výhradně na základě těchto VOP. Nabídky prodávajícího jsou zásadně nezávazné, pokud je prodávající výslovně neprohlásí za závazné. Pro vznik obchodního vztahu mezi dodavatelem a objednatelem je rozhodující výlučně písemné potvrzení objednávky objednatele dodavatelem. Nesplní-li kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností, může dodavatel trvat na jejím splnění, nebo může odstoupit od smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním objednatelova závazku.  

2.    
UŽIVATELSKÝ ÚČET
Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.nabytekblansko.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní. Na základě registrace kupujícího provedené na adrese www.nabytekblansko.cz  může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednání zboží. V případě, že webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednání zboží též bez registrace. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.  

3.    
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY – OBJEDNÁVKY

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, přičemž ceny nabízeného zboží nezahrnují náklady spojené s dodáním zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající neručí za případné tiskové chyby na webovém rozhraní obchodu a tím si vyhrazuje právo o odstoupení od kupní smlouvy. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Prodávající se zavazuje na základě písemných objednávek kupujícího dodávat kupujícímu zboží specifikované v ceníku. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. O přijetí objednávky bude kupující informován potvrzením na zadaný email. O odeslání zboží bude kupující též informován emailem nebo formou SMS.  

4.    
CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny se řídí prodejním ceníkem prodávajícího nebo dle ceníku výrobců a zároveň individuálně stanovených obchodních podmínek sjednaných pro kupujícího s prodávajícím. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy (objednávky). Při nedodržení splatnosti 7 dnů je prodávající nucen účtovat kupujícímu smluvní pokutu 0,05% za každý započatý den prodlení. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.

  5.     DODÁVKA ZBOŽÍ
Zboží může být v souladu s kupní smlouvou buď doručeno na místo určené kupujícím v objednávce, nebo bude připraveno v provozovně prodávajícího k vyzvednutí. Pokud kupující nepřevezme nebo odmítne objednané zboží v požadovaném nebo dohodnutém čase plnění, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z ceny neodebraného zboží. Pokud se jedná o zboží, které je nízkoobrátkové, neskladové či jinak specifické zboží je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 100% z kupní ceny objednaného zboží. Dodací lhůty, uvedené v potvrzení objednávky, se vztahují na dobu odběru zboží z podniku prodávajícího a platí jen přibližně. Jejich porušení není závažným porušením kupní smlouvy – objednávky. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno splněním smluvních povinností kupujícího. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kde je dodávka zboží zpožděna kvůli nepředvídatelným událostem. Je-li objednávka pro prodávajícího nesplnitelná v dodací lhůtě uvedené v objednávce, oznámí to prodávající kupujícímu do 5 - ti dnů od obdržení objednávky s uvedením rozsahu splnitelnosti objednávky, eventuálně s náhradním řešením.  

6.    
VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující může prodávajícímu vrátit zboží do 14 dní ode dne koupě pouze v případě, že zakoupené zboží je originálně zabalené, nepoužité a nepoškozené a je prokazatelně zakoupené od prodávajícího, a v případě, že se nejedná o zboží, které je nízkoobrátkové, neskladové či jinak specifické zboží.  Za znehodnocení zboží se považují i ty případy, kdy jsou na zboží provedeny takové nevratné změny, které omezují možnost dalšího obvyklého využití zboží. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu nebo její část v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.  

7.    
REKLAMACE, ZÁRUKA A RUČENÍ

Pokud nebude rozhodnuto jinak, reklamace se vyřizují v sídle prodávajícího. Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu, výměnu nebo vrácení peněz dle účtované ceny zboží. Při reklamacích zasílaných doporučeně poštou a na dobírku bez předchozí domluvy má prodávající právo zásilku odmítnout. Kupující při reklamacích zasílaných poštou zboží zašle jako doporučený balík na adresu prodávajícího. Do zásilky kupující uvede důvod reklamace a svoji adresu včetně telefonního čísla, e-mail, bankovní spojení a přiloží záruční list popř. doklad o nabytí reklamovaného zboží v obchodě prodávajícího. V případě neoprávněné reklamace – není-li nalezena závada, nebo nejsou splněny podmínky pro uznání záruky je prodávající oprávněn vyúčtovat zákazníkovi skutečné náklady spojené s vyřízením reklamace. Záruční doby jednotlivého zboží se řídí záručními podmínkami jednotlivých výrobců, které jsou uvedeny při dodání jednotlivého zboží. Záruční doba činí 24 měsíců, není-li na konkrétní zboží v záručním listu stanovena záruční doba kratší nebo delší. Záruční doba začíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, rovněž nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Prodávající neodpovídá za vady, na něž se vztahuje záruka v případě, že zhotovitel kupujícímu provede ze zjevně vadného zboží (vizuálně jiné rozměry, porušená glazura, nerovnost, praskliny, koroze, apod.) konkrétní dílo. V takovém případě za škodu odpovídá kupujícímu zhotovitel. Při převzetí zásilky je nutno zkontrolovat balení a její obsah. Při zjištění poškození zboží způsobené přepravou se ihned nahlásí řidiči přepravující společnosti a provede se s ním zápis. Dále je potřeba nahlásit poškození na email: svancarova.drahomira@seznam.cz  do 3 pracovních dní. Na pozdější reklamace již nebude brán zřetel!  

8.    
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Internetový obchod www.nabytekblansko.cz se zavazuje, že bude chránit poskytnutá data kupujících, která jsou uvedena při realizaci objednávky. Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Společnost NÁBYTEK BLANSKO veškeré údaje získané od kupujících užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje třetím stranám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží.  

V Blansku dne 1. 1. 2015  

Drahomíra Švancarová

NabytekBlansko.cz